Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie voert de controle uit van de kas en de bescheiden van de penningmeester en de penningmeesters van de diverse commissies en kan dat twee maal per jaar doen.
Zij brengt schriftelijk verslag uit van haar bevindingen aan het bestuur en mondeling aan de leden op de algemene vergadering als bedoeld in artikel 18 van de statuten.
Voor de door haar te houden controle neemt zij tenminste één week tevoren contact op met de penningmeester van het bestuur en de penningmeesters van de diverse commissies.

De kascontrolecommissie bestaat momenteel uit de volgende leden: Tineke Remmelzwaal, Joop Schipper, Sjaak Boom.