LBA/LVO vertegenwoordiging

De Leidse Volkstuin Organisatie (voorheen LBA) is de overkoepelende organisatie van de 6 volkstuincomplexen die op dit moment in Leiden bestaan. De LVO wordt volledig gerund door vrijwilligers. De LVO faciliteert de aangesloten volkstuinverenigingen in de vorm van de uitgifte van door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde gronden, belangenbehartiging van haar leden richting de gemeente Leiden, de rol van intermediair in de communicatie met diezelfde gemeente, het bevorderen en promoten van het volkstuinieren in al haar facetten, het beheer van fondsen t.b.v. de tuinverenigingen (zoals het padenfonds) en het bevorderen van landelijke samenwerking via de AVVN.

Als lid van de LVO heeft onze vereniging het recht om een aantal vertegenwoordigers af te vaardigen in het LVO-bestuur, het LVO-congres en de commissie van beroep van de LVO. Momenteel zijn er twee vacatures voor bondsafgevaardigde: Meer informatie over de rol van bondsafgevaardigden is te vinden in de LBA-statuten, met name artikel 16 en 17

Bondsafgevaardigden worden benoemd door de ALV van onze vereniging en vertegenwoordigen Roomburg tijdens de LVO-congressen die twee keer per jaar plaatsvinden. Elke bondsafgevaardigde brengt namens zijn of haar tuinvereniging 1 stem uit. Deze functie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bondsbestuur, de tuchtcommissie en de commissie van beroep en vervalt bij beëindiging van het lidmaatschap van de bond en tuinvereniging. Benoeming is voor de duur vanaf de dag na de ALV waarop men benoemd is tot aan de dag van de volgende ALV.